Konsultacje

Panel Obywatelski systematyzuje i obiektywizuje proces konsultacji społecznych poprzez dostarczenie wiedzy o preferencjach ogółu mieszkańców.

Planowanie

Panel Obywatelski dostarcza dane wyjściowe do dalszych, szczegółowych konsultacji społecznych.

Rzetelna wiedza

Panel Obywatelski dostarcza rzetelnej i obiektywnej wiedzy, która wspiera planowanie strategiczne w różnych obszarach.

Partycypacja

Panel Obywatelski urzeczywistnia ideę włączania mieszkańców miasta w proces decyzyjny –partycypację obywatelską.

Eskalacja wszelkich napięć rozpoczyna się wraz z porzuceniem dialogu - Julius Döpfner

Panel obywatelski

KF Research jako pierwsza w Polsce agencja badawcza oferuje samorządom możliwość prowadzenia stałego pomiaru opinii publicznej przy wykorzystaniu lokalnego panelu obywatelskiego. Do  udziału w panelu zapraszamy losowo wybraną, reprezentatywną grupę mieszkańców (od kilkuset do kilku tysięcy osób).  W cyklicznych pomiarach możemy mierzyć nastroje społeczne, opinie na temat istotnych problemów lokalnych, czy też pożądanych kierunków rozwoju i zmian. Możliwe są także pomiary ad hoc, dotyczące bieżących wydarzeń, czy kontrowersyjnych kwestii. Technika panelu obywatelskiego doceniana jest w wielu krajach na całym świecie. Panele obywatelskie doskonale funkcjonują w dużych miastach, miasteczkach i wspólnotach wiejskich m. in w Anglii, Holandii, Dani, Niemczech, Australii, czy w Nowej Zelandii.

Panel Obywatelski

Idea dialogu społecznego, która sprawdziła się w Europie i na świecie

Panel obywatelski

Przykłady paneli obywatelskich w różnych krajach Europy. Wykorzystują je zarówno małe gminy jak i duże miasta. Idea ta najbardziej rozpowszechniona jest w krajach północnej Europy. W Danii swój panel mieszkańców ma co trzecia gmina.

  • Panele funkcjonują jako ważny element strategii komunikacji z mieszkańcami.
  • Umiejscawia się je w zakładkach dotyczących partycypacji/zaangażowania, obok konsultacji oraz stron dającej możliwość składania skarg.
  • Panele przedstawiane są jako narzędzie służące diagnozie potrzeb mieszkańców, ocenie polityk miejskich w różnych obszarach oraz jako narzędzie pozwalające planować kierunki rozwoju miasta/gminy i przyszłe i działania władz samorządowych.
  • Panele obywatelskie są długofalowym narzędziem. W wielu miastach funkcjonują nieprzerwanie od końca lat 90’tych .
  • W panelach zwyczajowo uczestniczy ok. 2000 tys. mieszkańców. Jest to próba reprezentatywna dla danej gminy/miasta.
  • Rekrutacja prowadzona jest na losowo wybranej próby mieszkańców (zazwyczaj operatem jest rejestr wyborców). W każdym przypadku prowadzona jest także bieżąco rekrutacja, dla osób, które same chcą dołączyć do panelu (przy zachowaniu oczywiście wymogów reprezentatywności próby).
  • Zwyczajowo realizuje się 3-4 większe (kwartalne) pomiary w roku. W niektórych przypadkach do 10 pomiarów (w tym 3-4 większe i kilka mniejszych). Wyniki pomiarów są publikowane w formie raportów.
    Uczestnicy paneli nie są wynagradzani i nie oferuje im się nagród

Zapytaliśmy o opinie

Urząd miasta Bristol prowadzi panel obywatelski od 1998 roku. Jest on bardzo przydatnym dla nas narzędziem, jako iż daje możliwości pozyskania opinii reprezentatywnej grupy mieszkańców. W ten sposób, wyrażane poglądy mogą wpływać na kształt prowadzanej polityki i podejmowanych decyzji. Zaletą panelu jest to, iż dociera on do szerokiego kręgu osób, które normalnie nie biorą udziału w otwartych konsultacjach społecznych. W szczególności użyteczne jest dla nas poznanie opinii panelistów, w sytuacji, kiedy wprowadzamy zmiany w świadczonych przez nas usługach. Dobrze jest wtedy poznać poglądy i oceny zarówno tych mieszkańców, którzy korzystają, jak i tych, którzy nie korzystają z danych usług. Docierają do mnie pozytywne informacje zwrotne od uczestników panelu, którzy cenią sobie fakt, iż ich poglądy i opinie są wysłuchane. Z tych właśnie powodów chciałabym zarekomendować panel obywatelski tym miastom, którym zależy na zaangażowaniu mieszkańców.
Anna McDermott, Urząd Miasta Bristol