Losowy dobór Panelistów

Nasza koncepcja doboru Panelistów daje możliwość dotarcia do  mieszkańców, którzy do tej pory nie wyrażali swoich opinii i nie angażowali się w sprawy funkcjonowania swojego miasta/gminy.

Grupy dyskusyjne, warsztaty, konsultacje

Paneliści będą zapraszani do uczestnictwa w grupach/warsztatach dyskusyjnych poświęconych określonym problemom lub konsultacjach społecznych.

Ocena jakości funkcjonowania instytucji publicznych

Zaprosimy Panelistów np.do udziału w badaniach mystery client, w których ocenią funkcjonowanie placówek miejskich.

Panel Obywatelski
Założenia metodologiczne

Pierwszy panel jest już w trakcie realizacji.
Zapraszamy pierwszych 10 000 mieszkańców.

Do udziału w Panelu zapraszamy reprezentatywną próbę dorosłych mieszkańców wybranego regionu w wieku 18+. Próba jest reprezentatywna w stosunku do: regionu zamieszkania, wieku, płci i wykształcenia. Liczebność Panelistów określamy indywidualnie dla każdego panelu.

Techniki kontaktu z Panelistami

Aby zapewnić pełne dotarcie do Panelistów stosujemy wszelkie możliwe formy kontaktu.  Już na etapie rekrutacji Paneliści mają do wyboru formy kontaktu takie jak: Internet, telefon, list, kontakt osobisty. Także podczas realizacji badań i innych zadań w ramach panelu te formy kontaktu będą dostępne.

Losowość doboru Panelistów

Podstawowa próba Panelistów dobierana jest losowo z rejestru mieszkańców lub bazy PESEL. Taki dobór panelistó gwarantuje, że każdy mieszkaniec regionu, w którym będzie funkcjonował panel ma taką samą szansę zostać Panelistą. W ten sposób budujemy próbę podstawową Panelistów. Nie oznacza to jednak, że Paneliści, którzy nie zostali wylosowani w pierwszym doborze próby nie będą mieli możliwości dołączenia do panelu. W panelu jest możliwość rejestracji nawet w sytuacji, gdy osoba zainteresowana udziałem w panelu nie została wylosowana, a np. dowiedziała się o tej inicjatywie od znajomych.

Kontrola próby

Koncepcja i mechanizm panelu są zaprojektowane tak, aby w pełni kontrolować rzetelność danych. Każde zgłoszenie jest weryfikowane pod kątem prawidłowości założeń metodologicznych. Weryfikujemy przede wszystkim: miejsce zamieszkania oraz pozostałe parametry założonej próby. Weryfikacja prowadzona jest także na etapie gromadzenia danych.

Panel obywatelski - korzyści

Z punktu widzenia mieszkańców

  • Umożliwia wyrażenie opinii na te tematy istotne dla lokalnej społeczności miasta.
  • Daje poczucie uczestnictwa i realnego wpływu na to co dzieje się w mieście.
  • Buduje świadomość tego, że władze miasta interesują się głosem przeciętnego mieszkańca.

Z punktu widzenia władz

  • Umożliwia regularne prowadzenie badań opinii publicznej, diagnozę nastrojów, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
  • Usprawnia proces decyzyjny poprzez natychmiastowy dostęp do opinii mieszkańców na wybrane temat.
  • Stanowi ekonomiczne i racjonalne rozwiązanie w stosunku do badań opinii zlecanych doraźnie (ad hoc).
  • Dostarcza wymiernych korzyści wizerunkowych – buduje przekonanie, że władze miasta interesują się głosem przeciętnego mieszkańca..

Panel obywatelski

Kompendium w zakresie:

Opinii na temat konkretnych inwestycji
Jakości życia
Opinii na temat przedszkoli i szkół
Planów wakacyjnych
Korzystania z mediów
Zauważalności działań prowadzonych przez miasto
Przyszłości i kierunków rozwoju
Budżetu partycypacyjnego
Transportu publicznego
Segregowania śmieci
Czystości ulic
Pracy Straży Miejskiej
Cen biletów
I wiele więcej…

Śledzenie trendów w czasie

Lokalny Panel Obywatelski pomyślany jest jako badanie ciągłe, realizowane w perspektywie długofalowej. Zbierane dane pozwolą wnioskować o zmianach/trendach w opiniach i oczekiwaniach mieszkańców. Wyniki będą agregowane w jednej bazie danych. Dzięki temu dostępna będzie analiza i  wiedza na temat prowadzonych działań i ich odbioru
Badania społeczne

Inne możliwości angażowania Panelistów

Panel obywatelskiBadania jakościowe
Uczestnictwo w grupach/warsztatach dyskusyjnych poświęconych określonym problemom

Panel obywatelskiPartycypacja
Uczestnictwo w konsultacjach społecznych
Działania woluntarystyczne, np. przy budżecie obywatelskim
panel0Udział w wyborze projektów w ramach budżetu obywatelskiego
Udział w warsztatach, dyskusjach

Panel obywatelskiOcena funkcjonowania placówek miejskich
Badania Mystery Shopper prowadzone w placówkach miejskich 

Panel obywatelskiDialog
Udział w czatach internetowych z lokalnymi władzami